جويبار عشق
كبوتر آشيانه تو
لاله پائيز من
همه از رهگذر شب گويند
……………………………….
نه فرداي به اوج آسمانها
نه عزيزي به مهرباني تو
نه غروبي به دلگيري من
……………………………….
بشتاب اي قاصدك
منم و شقايق سرد زمستان
در پله هاي نا آميدي
……………………………..
5/18/2014
Gaisu Yari

Happy Mothers Day……
سكوتم دريچه ناميدي نيست مادر
اين عشق تو
خواب تو
تبسم صبحگاهي تو
همدردي لحظه هاي آرامبخشي ديروزت
دارد تنحائي را

از صورت خسته من
از دنياي غرق به ساحل
از خزان زرد و دلگير
در دامنه هاي كوه ميبرد

پس وجودت را با خود
عشق ات را در قلب
اميد ات را در پيش
در پرواز به سوي لبخندي فردايت ميشتابم
پس از اين دوري
ديگر ترسي نيست
!روزت مبارك مادر
ګیسو4 5/11/201

………………………………………………..

من

من آن گمشده باغ عشق در كوه هاي غربت در آستانه پرواز به سوي مرز هاي صبحگاهي ام

من آن دايره عميق غم در ساحل بي سرپناهي ا
نه از درد كه بالم شكست
نه از ياد كه دوباره رفت
از دغدغه هاي آبر
از شمالك هاي بي معني
از شقايق خفته در آب سرد
بس كن
بس كن اين تنور لرزه بر خاك
گيسو 5/7/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.